Tải Game

Đặc Quyền VIP

13/11/2019

Giới Thiệu Cấp VIP

I. Giới thiệu

Xin chào các Chúa Công,

Hệ thống VIP là một trong những tính năng độc đáo trong Tam Quốc 94, giúp các Chúa Công khẳng định vị thế của mình và nhanh chóng tăng chiến lực.

Khi trở thành VIP, Chúa Công sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi mà người khác không có. Dưới đây là bài giới thiệu tổng quan về hệ thống này để chư vị hiểu rõ hơn về đặc quyền VIP hơn. 

Để xem các đặc quyền VIP, Chúa Công vui lòng nhấp vào biểu tượng Quý Tộc tại góc trái trên cùng màn hình:

II. Quy tắc chi tiết

1. User trong game mỗi khi tích lũy 1 KNB nạp sẽ nhận được 1 điểm VIP exp, VIP exp đủ sẽ tăng cấp VIP.

2. Cấp VIP khác nhau có đặc quyền khác nhau.

3. Mỗi khi user đạt 1 cấp mới sẽ nhận được thưởng tương ứng.

 

III. Đặc quyền của các cấp VIP (Cấp VIP sau nhận toàn bộ đặc quyền từ Cấp VIP trước)

3.1. VIP 1. Tích nạp 50 KNB nhận VIP1

 • Nhận thưởng tổ đội mỗi ngày +3 lần
 • Lượt chiến đấu mỗi ngày +1 lần
 • Mở Quét Ải Nhanh
 • Mở tinh luyện thủy tinh nhanh
 • Mở gói mua ưu đãi đặc quyền với giá 50KNB

 

3.2. VIP 2: Tích nạp 500 KNB nhận đặc quyền VIP2

 • Nhận thưởng tổ đội mỗi ngày +6 lần
 • Lượt chiến đấu mỗi ngày +1 lần
 • Mở Quét Ải Nhanh
 • Mở tinh luyện thủy tinh nhanh
 • Số Tướng tham chiến trong Du Ngoạn tăng đến 3
 • Mở gói mua ưu đãi đặc quyền với giá 50KNB

 

3.3. VIP 3: Tích nạp 1000 KNB nhận đặc quyền VIP3

 • Nhận thưởng tổ đội mỗi ngày +9 lần
 • Lượt chiến đấu mỗi ngày +2 lần
 • Mở Quét Ải Nhanh
 • Mở tinh luyện thủy tinh nhanh
 • Số Tướng tham chiến trong Du Ngoạn tăng đến 4
 • Shop Thế Giới được miễn phí làm mới 1 lần
 • Mở quét toàn bản đồ
 • Mở gói mua ưu đãi đặc quyền với giá 150KNB

 

 

3.4. VIP 4: Tích nạp 2500 KNB nhận đặc quyền VIP 4

 • Nhận thưởng tổ đội mỗi ngày +13 lần
 • Lượt chiến đấu mỗi ngày +3 lần
 • Mở Quét Ải Nhanh
 • Mở tinh luyện thủy tinh nhanh
 • Số Tướng tham chiến trong Du Ngoạn tăng đến 4
 • Shop Thế Giới được miễn phí làm mới 1 lần
 • Shop Chiến Đấu được miễn phí làm mới 1 lần
 • Mở quét toàn bản đồ
 • Mở gói mua ưu đãi đặc quyền với giá 150KNB

 

 

3.5. VIP 5: Tích nạp 5000 KNB nhận đặc quyền VIP 5

 • Nhận thưởng tổ đội mỗi ngày +16 lần
 • Lượt chiến đấu mỗi ngày +4 lần
 • Mở Quét Ải Nhanh
 • Mở tinh luyện thủy tinh nhanh
 • Shop Thế Giới được miễn phí làm mới 2 lần
 • Shop Chiến Đấu được miễn phí làm mới 1 lần
 • Shop Bang được miễn phí làm mới 1 lần
 • Shop Thường được miễn phí làm mới 1 lần
 • Mở quét toàn bản đồ
 • Sản lượng Đồng tăng 5%
 • Số tướng tham chiến trong Du Ngoạn tăng đến 5
 • Mở gói mua ưu đãi đặc quyền với giá 150KNB

 

 

3.6. VIP 6: Tích nạp 10.000 KNB nhận đặc quyền VIP 6

 • Nhận thưởng tổ đội mỗi ngày +19 lần
 • Lượt chiến đấu mỗi ngày +6 lần
 • Mở Quét Ải Nhanh
 • Mở tinh luyện thủy tinh nhanh
 • Shop Thế Giới được miễn phí làm mới 2 lần
 • Shop Chiến Đấu được miễn phí làm mới 2 lần
 • Shop Bang được miễn phí làm mới 1 lần
 • Shop Thường được miễn phí làm mới 2 lần
 • Mở quét toàn bản đồ
 • Sản lượng Đồng tăng 10%
 • Sản lượng Lương Thảo tăng 5%
 • Số tướng tham chiến trong Du Ngoạn tăng đến 6
 • Mở gói mua ưu đãi đặc quyền với giá 150KNB

 

 

3.7. VIP 7: Tích nạp 20.000 KNB nhận đặc quyền VIP 7

 • Nhận thưởng tổ đội mỗi ngày +23 lần
 • Lượt chiến đấu mỗi ngày +6 lần
 • Mở Quét Ải Nhanh
 • Mở tinh luyện thủy tinh nhanh
 • Shop Thế Giới được miễn phí làm mới 3 lần
 • Shop Chiến Đấu được miễn phí làm mới 2 lần
 • Shop Bang được miễn phí làm mới 1 lần
 • Shop Thường được miễn phí làm mới 2 lần
 • Mở quét toàn bản đồ
 • Sản lượng Đồng tăng 15%
 • Sản lượng Lương Thảo tăng 10%
 • Số tướng tham chiến trong Du Ngoạn tăng đến 6
 • Mở gói mua ưu đãi đặc quyền với giá 150KNB

 

 

3.8. VIP 8: Tích nạp 40.000 KNB nhận đặc quyền VIP 8

 • Nhận thưởng tổ đội mỗi ngày +26 lần
 • Lượt chiến đấu mỗi ngày +6 lần
 • Mở Quét Ải Nhanh
 • Mở tinh luyện thủy tinh nhanh
 • Shop Thế Giới được miễn phí làm mới 3 lần
 • Shop Chiến Đấu được miễn phí làm mới 3 lần
 • Shop Bang được miễn phí làm mới 2 lần
 • Shop Thường được miễn phí làm mới 3 lần
 • Mở quét toàn bản đồ
 • Sản lượng Đồng tăng 20%
 • Sản lượng Lương Thảo tăng 15%
 • Số tướng tham chiến trong Du Ngoạn tăng đến 6
 • Mở gói mua ưu đãi đặc quyền với giá 288KNB

 

 

3.9. VIP 9: Tích nạp 75.000 KNB nhận đặc quyền VIP 9

 • Nhận thưởng tổ đội mỗi ngày +29 lần
 • Lượt chiến đấu mỗi ngày +7 lần
 • Mở Quét Ải Nhanh
 • Mở tinh luyện thủy tinh nhanh
 • Có thể Quét ải đã vượt dưới 3 Sao (Trước đó chỉ có thể quét ải đạt 3 Sao)
 • Shop Thế Giới được miễn phí làm mới 4 lần
 • Shop Chiến Đấu được miễn phí làm mới 3 lần
 • Shop Bang được miễn phí làm mới 2 lần
 • Shop Thường được miễn phí làm mới 3 lần
 • Mở quét toàn bản đồ
 • Sản lượng Đồng tăng 25%
 • Sản lượng Lương Thảo tăng 20%
 • Số tướng tham chiến trong Du Ngoạn tăng đến 6
 • Mở gói mua ưu đãi đặc quyền với giá 388KNB

 

 

3.10. VIP 10: Tích nạp 150.000 KNB nhận đặc quyền VIP 10

 • Nhận thưởng tổ đội mỗi ngày +33 lần
 • Lượt chiến đấu mỗi ngày +7 lần
 • Mở Quét Ải Nhanh
 • Mở tinh luyện thủy tinh nhanh
 • Có thể Quét ải đã vượt dưới 3 Sao (Trước đó chỉ có thể quét ải đạt 3 Sao)
 • Shop Thế Giới được miễn phí làm mới 5 lần
 • Shop Chiến Đấu được miễn phí làm mới 4 lần
 • Shop Bang được miễn phí làm mới 3 lần
 • Shop Thường được miễn phí làm mới 4 lần
 • Mở quét toàn bản đồ
 • Sản lượng Đồng tăng 30%
 • Sản lượng Lương Thảo tăng 25%
 • Số tướng tham chiến trong Du Ngoạn tăng đến 6
 • Mở gói mua ưu đãi đặc quyền với giá 488KNB

 

 

3.11. VIP 11: Tích nạp 300.000 KNB nhận đặc quyền VIP 11

 • Nhận thưởng tổ đội mỗi ngày +36 lần
 • Lượt chiến đấu mỗi ngày +7 lần
 • Mở Quét Ải Nhanh
 • Mở tinh luyện thủy tinh nhanh
 • Có thể Quét ải đã vượt dưới 3 Sao (Trước đó chỉ có thể quét ải đạt 3 Sao)
 • Shop Thế Giới được miễn phí làm mới 6 lần
 • Shop Chiến Đấu được miễn phí làm mới 4 lần
 • Shop Bang được miễn phí làm mới 3 lần
 • Shop Thường được miễn phí làm mới 4 lần
 • Mở quét toàn bản đồ
 • Sản lượng Đồng tăng 35%
 • Sản lượng Lương Thảo tăng 30%
 • Số tướng tham chiến trong Du Ngoạn tăng đến 6
 • Mở gói mua ưu đãi đặc quyền với giá 588KNB

 

 

3.12. VIP 12: Tích nạp 500.000 KNB nhận đặc quyền VIP 12

 • Nhận thưởng tổ đội mỗi ngày +39 lần
 • Lượt chiến đấu mỗi ngày +8 lần
 • Mở Quét Ải Nhanh
 • Mở tinh luyện thủy tinh nhanh
 • Có thể Quét ải đã vượt dưới 3 Sao (Trước đó chỉ có thể quét ải đạt 3 Sao)
 • Shop Thế Giới được miễn phí làm mới 7 lần
 • Shop Chiến Đấu được miễn phí làm mới 5 lần
 • Shop Bang được miễn phí làm mới 4 lần
 • Shop Thường được miễn phí làm mới 5 lần
 • Mở quét toàn bản đồ
 • Sản lượng Đồng tăng 40%
 • Sản lượng Lương Thảo tăng 35%
 • Số tướng tham chiến trong Du Ngoạn tăng đến 6
 • Mở gói mua ưu đãi đặc quyền với giá 688KNB

 

 

3.13. VIP 13: Tích nạp 1.000.000 KNB nhận đặc quyền VIP 13

 • Nhận thưởng tổ đội mỗi ngày +43 lần
 • Lượt chiến đấu mỗi ngày +8 lần
 • Mở Quét Ải Nhanh
 • Mở tinh luyện thủy tinh nhanh
 • Có thể Quét ải đã vượt dưới 3 Sao (Trước đó chỉ có thể quét ải đạt 3 Sao)
 • Shop Thế Giới được miễn phí làm mới 8 lần
 • Shop Chiến Đấu được miễn phí làm mới 5 lần
 • Shop Bang được miễn phí làm mới 4 lần
 • Shop Thường được miễn phí làm mới 5 lần
 • Mở quét toàn bản đồ
 • Sản lượng Đồng tăng 45%
 • Sản lượng Lương Thảo tăng 40%
 • Số tướng tham chiến trong Du Ngoạn tăng đến 6
 • Mở gói mua ưu đãi đặc quyền với giá 788KNB

 

3.14. VIP 14: Tích nạp 1.500.000 KNB nhận đặc quyền VIP 14

 • Nhận thưởng tổ đội mỗi ngày +46 lần
 • Lượt chiến đấu mỗi ngày +8 lần
 • Mở Quét Ải Nhanh
 • Mở tinh luyện thủy tinh nhanh
 • Có thể Quét ải đã vượt dưới 3 Sao (Trước đó chỉ có thể quét ải đạt 3 Sao)
 • Shop Thế Giới được miễn phí làm mới 9 lần
 • Shop Chiến Đấu được miễn phí làm mới 6 lần
 • Shop Bang được miễn phí làm mới 5 lần
 • Shop Thường được miễn phí làm mới 6 lần
 • Mở quét toàn bản đồ
 • Sản lượng Đồng tăng 50%
 • Sản lượng Lương Thảo tăng 45%
 • Số tướng tham chiến trong Du Ngoạn tăng đến 6
 • Mở gói mua ưu đãi đặc quyền với giá 888KNB

 

3.15. VIP 15: Tích nạp 2.000.000 KNB nhận đặc quyền VIP 15

 • Nhận thưởng tổ đội mỗi ngày +49 lần
 • Lượt chiến đấu mỗi ngày +10 lần
 • Mở Quét Ải Nhanh
 • Mở tinh luyện thủy tinh nhanh
 • Có thể Quét ải đã vượt dưới 3 Sao (Trước đó chỉ có thể quét ải đạt 3 Sao)
 • Shop Thế Giới được miễn phí làm mới 10 lần
 • Shop Chiến Đấu được miễn phí làm mới 6 lần
 • Shop Bang được miễn phí làm mới 5 lần
 • Shop Thường được miễn phí làm mới 6 lần
 • Mở quét toàn bản đồ
 • Sản lượng Đồng tăng 55%
 • Sản lượng Lương Thảo tăng 50%
 • Số tướng tham chiến trong Du Ngoạn tăng đến 6
 • Mở gói mua ưu đãi đặc quyền với giá 988KNB

 
BQT TAM QUỐC 94
TRÂN TRỌNG

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ